Biztosítási jog

Biztosítási jog

Családjog

Családjog

Társasági jog

Társasági jog

Munkajog

Munkajog

Mediáció

Mediáció

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Üdvözöljük
dr. Boros Andrea ügyvédi iroda honlapján

dr Boros Andrea 2

A dr. Boros Andrea Ügyvédi Irodát névadója 1999-ben a teljeskörű jogi szolgáltatás-nyújtás céljával alapította meg, melynek érdekében fiatal, ambiciózus, egyes jogterületre szakosodott kollégákkal működik együtt.

A komplex megoldásokat igénylő problémákkal több személyből álló munkacsoport foglalkozik, melynek keretében a jogászokon kívül az iroda alkalmazásában álló adószakértő, továbbá kár- és ingatlanszakértő, környezetvédelmi szakértő, valamint pszichológus-szakértő is az ügyfelek rendelkezésére áll.

Az iroda munkatársainak célja az ügyfelek professzionális kiszolgálása, a jogi kérdések gyakorlatias, ügyfélközpontú megközelítése és azok hatékony megoldása, melyhez a személyi feltételeken kívül hozzájárul a(z) 

 • szükség esetén teljes üzleti-, illetve személyes diszkréciót nyújtó 2 db elkülönített 6 fős tárgyaló;
 • 20 fős konferencia terem, (mely lehetővé teszi megbízóink részére, hogy cégeik tárgyalásaikat, prezentációjukat a megfelelő technikai eszközökkel folytassák le, akár az általunk biztosított idegen nyelvű tolmáccsal);
 • konferenciabeszélgetést is lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszközök;
 • elektronikus cégeljáráshoz megfelelő technikai háttér (a Cégbíróság 2008. július 1-től már csak ebben a formában fogadja a társaságok beadványait);
 • azonnali tulajdoni lap elérhetőség a „Takarnet” földhivatali információs rendszeren keresztül;
 • „Cash Time” ügyviteli szoftver (mely nemcsak a mi adminisztrációs munkánkat könnyíti meg, de ügyfeleink számára lehetővé teszi a pontos, óradíj szerinti elszámolást);
 • „Céghírek Plusz” – a Cégközlöny adataira épülő adatbázis, melyből a bejegyzett cégek összes adatairól azonnal tájékoztatást kapunk.

Az iroda technikai-, informatikai eszközei és az alkalmazott ügyviteli rendszer lehetővé teszik, hogy valamennyi beérkező, illetve az irodában keletkezett iratot elektronikus formában is tároljunk.

Ügyvédi Irodánk nemcsak Gödöllőn, de a térségben is egyedülálló módon EU-konform, mozgáskorlátozottak részére kialakított, akadálymentesített tárgyalóval és mellékhelyiséggel is rendelkezik.

Nyelvismeret: Angol, német, spanyol, szlovák.

Ügyvédi irodánk valamennyi munkatársa tisztában van azzal a felelősséggel, amit ügyfeleink attól a pillanattól kezdve várnak el tőlünk, amikor ránk bízzák ügyeik intézését, és minket tisztelnek meg bizalmukkal.

aktualis.jpg

Tisztelt meglévő és leendő Ügyfelünk!

Bízunk benne, hogy társaságának tevékenysége beváltotta a hozzá fűzött reményeket, mely eredményes működéshez elengedhetetlen a jogszabályi változások követése, és annak megfeleltetése, melyre tekintettel felhívjuk figyelmét, a Cégtörvény és a Gazdasági törvény 2012. március 1-től hatályos azon kötelező változásaira, melyek átvezetésére – szankció mentesen - a társaság egyéb változásaival együtt a következő módosítással egyidejűleg-, illetve ennek hiányában 2013. február 01. napjáig van lehetőség.

(Amennyiben a társaság csak a jogszabályi rendelkezések teljesítése miatt kötelezett változásbejegyzésre, úgy annak illeték- és költségtérítés vonzata nincs.)

1. Bővült a Kft. Bt., stb. esetén a tagok vezető tisztségviselők cégnyilvántartásban szereplő személyes adatainak köre. Ez alapján fel kell tüntetni: név, anyja neve, lakcíme, adószáma, születés helye, ideje. Amennyiben a cégben egy másik társaság a tag, akkor fel kell tüntetni a másik társaság tulajdonosának adatait is. Egyúttal fel kell tüntetni a társaság tagjainak adóazonosítóját is úgy a cégalapításkor, mint a változásbejegyzési kérelemben. 
 

2. 2012. március 01-jét követően az újonnan alapított cégek kötelesek a cégbíróságnak a székhely, telephely ill. fióktelep használatának jogszerűségét teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal igazolni. Teljes bizonyító erejű magánokirat lehet pl. egy bérleti szerződés, vagy az ingatlan tulajdonosa által adott hozzájáruló nyilatkozat. A már létező cégek esetén ezeket az iratokat az első cégmódosításkor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 01-jéig kötelező a cégbíróságnak benyújtani.
 

3. Valamennyi cégeljárás esetében kötelező a Jogügyletek Biztonságát elősegítő szolgáltatás keretein belül történő, az eljárásban részt vevő személyek okmányainak (személyi igazolvány, lakcímkártya) ellenőrzése a Cégbíróságra történő benyújtás előtt.

Tájékoztatom továbbá a szintén ugyanezen naptól hatályos cégalapításra, cégmódosításra és ezen belül az üzletrész átruházásra vonatkozó legfontosabb változásokról: 

 1. Ismételten szükséges a tevékenységi körök TEÁOR’08  lajstromnak megfelelő besorolása.

2. Egyszerűsített korlátolt felelősségű társaság alapítása esetén a bejegyzési eljárás illetéke 50 000 Ft, míg BT/Kkt alapítása esetén 25 000 Ft, egyéni cég esetén 15 000 Ft.
 

3. Egyszerűsített eljárás keretében csak cégalapítás történik – az adószám kiadásától számított 1 órás bejegyzési, illetve határozathozatali határidővel, változásbejegyzés esetén a jövőben a cégbíróság eljárási határideje 15 nap.
 

4.  2012. január 1-től lépett életbe az adóregisztrációs eljárás, amelynek lényege, hogy az adószám kiadása előtt az Adóhatóság egybeveti az alapítók adatait a nála meglévő adatokkal és megtagadja az adószám kiadását az alábbi esetekben: - ha az új cég vezető tisztségviselője (képviseletre jogosult tagja) vagy többségi tulajdonosa180 napon túli 15 millió Ft-nál nagyobb adótartozással rendelkezik,- 5 éven belül vezető tisztségviselője volt olyan cégnek, amely 15 millió Ft-nál nagyobb tartozást hátrahagyva szűnt meg, vagy adószámát felfüggesztés után jogerősen törölték. Az ellenőrzésre az Adóhatóságnak 1-8 nap áll rendelkezésére. Az új cég bejegyzésére a Cégbíróságnak 15 nap áll rendelkezésére. 
 

5. A 2012. évi adótörvényekben elfogadott változások szigorítják a vezető tisztségviselők tisztség viselésére vonatkozó összeférhetetlenségi, illetve a tisztség viselését kizáró szabályokat. A gazdasági törvény, illetve a cégtörvény nem csak a vezető tisztség (ügyvezetés, cégvezetés) viselését, hanem bizonyos esetekben a tagi jogviszony létesítését is kizárja. Az összeférhetetlenséget a jövőben nem az ügyvéd vagy Cégbíróság végzi, hanem a bűnügyi nyilvántartó szerv. Összeférhetetlenség esetén a cégtörvény alapján a cég ellen törvényességi felügyeleti eljárás indulhat. 
 

6. A törvény a változásbejegyzési eljárás vonatkozásában is alkalmazza az adóregisztrációs eljárást, melynek keretében megvizsgálja, hogy a cégadatokban történő változások kapcsán nem keletkezett-e olyan körülmény, mely az adószám megadását akadályozná. Amennyiben a változásbejegyzést akadályozó körülményt észlel, úgy felszólítja az adózót az akadály megszüntetésére vagy törli az adószámot és ezzel a céget.

7. Az új cégtörvény visszaállítja a kézbesítési megbízott intézményét, azaz ha a társaságban külföldi természetes személy vagy jogi személyiség nélküli gazdaság szerepel, fel kell tüntetni a kézbesítési megbízott nevét aki a külföldi részére a kézbesítendő iratokat átveszi és az illetékesnek eljuttatja. 
 

8. Tágul az ügyvezetés vagyoni felelőssége is, és a törvény kiterjeszti a cégvezetőkre is. A társaság cégvezetője a társaság munkavállalója, akit képviseleti joggal ruháztak fel, és aki fölött a munkáltatói jogokat a társaság vezetése gyakorolja. 
 

9. A Cégtörvény 2012. március 1-től megszünteti az ügyvédi irodák székhely szolgáltatási lehetőségét. Magyarázata, hogy az ügyvédi irodák nem képesek 24 órán keresztül nyitva tartani. 
 

10. 2012. január 1-től minden gazdasági társaságnak kötelező a kamarai regisztráció a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához. A korábban alakuló cégeknek 2012. február 29. volt a határidő a regisztrálásra. 

11.  A kényszertörlési eljárás új eljárás a magyar cégjogban. Szankciós jelleggel rendelheti el a cégbíróság azon cégek ellen, amelyek nem a jogszabályoknak megfelelően működnek, vagy nem teljesítik a beszámolójuk közzétételével kapcsolatos kötelezettségüket. A jogerősen elrendelt kényszertörlési eljárást megszüntetni nem lehet, az mindenképpen a cég megszüntetésével zárul. A kényszertörlési eljárás bevezetésével szigorodtak az ún. mögöttes felelősségre vonatkozó szabályok is. Ha a céget kényszertörlési eljárásban törlik, de a cég kiegyenlítetlen tartozást hagyott hátra, ezért a tartozásért a korábbi, többségi befolyással rendelkező (vagy egyedüli) tagnak – bizonyos feltételek mellett, a hitelező által indított pert követően – helyt kell állnia.Végül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a cégbíróság a kényszertörlési eljárást követően a korábbi vezető tisztségviselőt, valamint a korábbi, többségi befolyással rendelkező (ill. egyedüli) tagot akár 5 évre is eltilthatja attól, hogy más cégben vezető tisztségviselő vagy többségi befolyással rendelkező tag legyen, ha ennek feltételei fennállnak.

 

Bízunk abban, hogy – ezen, a társaság működéséhez elengedhetetlenül fontos aktualitásokkal - segítségére lehettünk, hiszen a szigorított jogszabályi változásoknak történő megfeleltetés elengedhetetlen. Sajnálatos tapasztalatunk, hogy ügyfeleink késve keresik fel irodánkat, amikor már jóval magasabb költségek árán tudjuk megoldani a problémákat. Ennek elkerülése érdekében várjuk tisztelettel irodánkban személyes konzultációra, melyen - az év végi zárásokra tekintettel – igény szerint az iroda adótanácsadója is személyesen jelen lesz.

 

 

2012-től a Pest Megyei Ügyvédi Kamara képviseletében részt vesz a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala megyei osztályvezetői értekezletein, melyről - munkájuk megkönnyítése érdekében -hírlevél formájában tájékoztatja a megye területén működő kollégáit.


pdf-icon
 Kamarai hirlevel I.pdf-icon Kamarai hirlevel II.

 

 


Drágul a cégalapítás, szigorodik a cégeladás, módosulnak a felelősségi szabályok.

Jelentős változásokat eredményezett 2012. január 01. illetőleg 2012. március 01. napjától az egyes gazdasági tárgyú törvényeinket módosító 2011. CXCVII. törvény hatálybalépése.
Az alábbiakban - a teljesség igénye nélkül - emeljük ki a közérdeklődésre leginkább számot adó egyes módosításokat, konkrét probléma esetén azonban mindenképpen személyes egyeztetés keretében áll módunkban az éppen hatályos jogi szabályozásnak megfelelő korrekt és teljes körű jogi felvilágosítás nyújtása és megoldási javaslat kidolgozása.

 • 2012. március 1-től hatályosak az illetéktörvény cégalapításra vonatkozó módosításai, mely szerint a cégbejegyzés illetéke – cégtörvény mellékletét képező szerződésminta alkalmazása, az úgynevezett 1 munkaórás bejegyzésként ismert esetekben - jelentősen megdrágul. A jelenlegi 15 ezer Ft helyett a jövőben Kft alapítása esetén 50.000 Ft-ra, Bt és Kkt. alapítása esetén 25 ezer Ft-ra drágul, egyéni cég esetén 15 ezer Ft lesz a cégbejegyzés illetékes cégbíróság felé fizetendő illetéke.
 • 2012. január 1-től az adóregisztrációs eljárás keretében az alapításkor, az adószám kiadása előtt, melynek ügyintézési határideje maximum 8 nap, az adóhatóság egybeveti az alapító tagok és vezető tisztségviselők adatait a nyilvántartásában szereplőkkel és megtagadja az adószám kiadását:
  • ha az alapítandó társaság vezető tisztségviselője vagy többségi tulajdonosa 180 napon túli 15 millió Ft-nál nagyobb adótartozással rendelkezik,
  • 5 éven belül vezető tisztségviselője volt olyan cégnek, amely 15 millió Ft-nál nagyobb adótartozást hátrahagyva szűnt meg vagy adószámát annak felfüggesztését követően már jogerősen törölték stb.
 • A cégeljárás gyorsaságát és az eljárás idejét érintő módosítás, hogy az egyszerűsített eljárás keretében ezentúl kizárólag a cégalapítás történik az adószám kiadásától számított 1 órás bejegyzési, illetve határozathozatali határidővel. A változásbejegyzési eljárásokban a Törvényszékek Cégbíróságainak az elbírálási határideje 15 nap.
 • Szigorodnak továbbá a vezetői tisztség betöltésére vonatkozó Gt. 23§-ában foglalt összeférhetetlenségi szabályok.
 • 2012. január 01-től már nemcsak a vezető tisztségviselők, hanem a társaság tagjainak az adószámát is fel kell tüntetni a cégbejegyzési illetőleg a soron következő változásbejegyzési kérelmekben.
 • A társaság tagjai és a vezető tisztségviselők cégnyilvántartásban szereplő személyes adatainak köre (név, anyja neve, lakcíme, adószáma, születés hely, idő) bővül. Amennyiben a cégben egy másik társaság a tag a jogszabály által meghatározott esetekbe feltüntetésre kerülnek a társaság tulajdonosára vonatkozó adatok is.
 • Visszaállításra kerül az úgynevezett kézbesítési megbízott intézménye azzal, hogy amennyiben a társaságban külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, fel kell tüntetni a kézbesítési megbízott személyét, aki a külföldi részére kézbesítendő iratokat átveszi és azt a külföldi részére továbbítja.
 • A tisztességtelen tulajdonos változások visszaszorítása céljából a cégtörvény a bejegyzési eljárás mellett a változásbejegyzési eljárás vonatkozásában is alkalmazza az adóregisztrációs eljárást, melynek keretében azt vizsgálja, hogy a cégadatokban történő változások kapcsán nem keletkezett-e olyan körülmény, mely az adószám megállapítását akadályozná. Ha igen, felszólítja az adózót az akadály elhárítására azzal, hogy ennek elmulasztása esetén az adószámot törli.
 • 2012. január 1-től minden újonnan alapítandó gazdasági társaságnak kötelező a Kamarai regisztráció, a bejegyzést követő 5 napon belül, az erre szolgáló nyomtatványon, amit kitöltve, aláírva, postán kell elküldeni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére. A már bejegyzett gazdasági társaságoknak 2012. március 01. napjáig kell bejelentkeznie.
 • 2012. március 1-től megszűnik az ügyvédi székhelyszolgáltatás Cégtörvényben történő szabályozása.

 

A kamarai törvény 2012. január 1. napján életbe lépő módosításai alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek

 • kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
 • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),
 • a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

A törvénymódosítás hatály a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki.
A regisztráció nem jelent automatikusan kamarai tagságot, a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá, az továbbra is önkéntes marad.
A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, de legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, amely történhet elektronikus úton – ha majd elkészült az ezt segítő szoftver – illetve a kamarai honlapokról letölthető űrlap segítségével.

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül  fel kell tüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

2100 Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 34.

Telefonszám: +36-70-365-5865, +36-70-427-5192, +36-28-413-537

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Ügyfélfogadás időpontja:
Hétfőtől – csütörtökig: 9 órától,
lehetőleg telefonon előre egyeztetett időpontban
Pénteken ügyfélfogadás nincs.