Biztosítási jog

Biztosítási jog

Mediáció

Mediáció

Munkajog

Munkajog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Társasági jog

Társasági jog

Családjog

Családjog

Gépjármű adás-vétel - 2010.04.15.

A gépjármű adásvételi szerződések, mint teljes bizonyító erejű magánokiratok kötelező adattartama ugyanis nemrég megváltozott. Most már több adatra van szükség, mint azokban a szerződésekben, melyek jelenleg pl. a nyomtatványboltokban vagy egyéb helyeken még a mai napig is elérhetőek. A változásokat elrendelő kormányrendelet egyértelműen rendelkezik az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemeiről. Előírja, hogy a szerződésnek mindenképpen tartalmaznia kell, hogy a jogügylet ingyenes vagy visszterhes e, tehát meg kell jelölni a vételárat, avagy az arra való utalást, hogy ingyenesen kerül a gépjármű az új személy tulajdonába. Fel kell tüntetni a jogügylet tárgyát képező járműazonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatait, a felek, tehát az eladó illetőleg a Vevő személyazonosító adatait (családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszámát, valamint a lakcím adatokat is. Amennyiben gazdasági társaság vagy egyéb jogi személyiséggel illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerepel akár eladóként, akár vevőként úgy a szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási számát kell egyértelműen feltüntetni. Szerepeltetni kell a járműhez tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszámát, és azt hogy az okmányok átadása-átvétele mely időpontban történt meg. Ezen kívül azt az időpontot is külön ki kell emelni, amikor a jármű ténylegesen a vevő birtokába kerül.

A jogügylet hatálybalépési napjának jelzésén kívül újdonság, hogy a szerződő feleknek nyilatkozatot kell tenniük, miszerint indkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatályba lépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül.

A felek nyilatkoznak továbbá arról is, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

Nem változott az a szabály, hogy a vevőnek továbbra is 15 nap áll rendelkezésére, hogy a gépjárművet átírassa, viszont az eladónak 5 munkanapon belül kell az adásvételi szerződés egy példányát az Okmányirodában leadnia.

Az eladónak a gépjármű értékesítése előtt – amennyiben korábban banki hitel volt a gépjárművön – töröltetnie kell az Okmányirodában a záradékot, mivel ellenkező esetben az adásvételi szerződést nem fogadják el.