Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Társasági jog

Társasági jog

Családjog

Családjog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Mediáció

Mediáció

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Munkajog

Munkajog

Korengedményes nyugdíj - 2010.04.09.

A hatályban lévő szabályozás szerint 2009. december 31-ét követően korengedményes nyugdíj az alábbi feltételek teljesülése esetén állapítható meg.

A  munkavállalónak  a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort és szolgálati időt 2010. december 31-ig be kell töltenie, illetve meg kell szereznie.   Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy 2010. évben a munkáltatók az 1953-ban született nőkkel és férfiakkal legkorábban az 57. életévük betöltésétől, míg az 1953. évet megelőzően születettek esetében  legfeljebb az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultsághoz szükséges életkor (nők esetében az 59., férfiak esetében a 60. életév) betöltését megelőzően köthetnek megállapodást korengedményes nyugdíj igénybevételére. Mindezek mellett feltétel, hogy  a munkavállaló és a munkáltató a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésének szándékát a regionális munkaügyi központban bejelentse. A megállapodást a munkáltatónak 15 napon belül, de legkésőbb 2010. december 31-ig meg kell küldenie az illetékes nyugdíjbiztosítási szervnek. Továbbra is jogosultsági feltételnek minősül a fennálló biztosítási jogviszonynak a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig történő megszüntetése. A szabályozás az 1953. évben született személyek tekintetében speciális rendelkezéseket tartalmaz. Az 1953-ban született munkavállaló továbbra is a 62. életévét 5 évvel megelőzően, azaz 57. életéve betöltésekor állapodhat meg a munkáltatójával a korengedményes nyugdíjazásáról.

Az új szabályozás szigorító előírásaként jelentkezik egy újabb munkáltatói kötelezettségvállalási nyilatkozat megtétele abban az esetben, ha a munkáltató és a munkavállaló  hozzátartozói viszonyban áll,  továbbá a munkavállaló  és a munkáltató egymás közötti gazdasági viszonyában többségi befolyás  áll fenn.

A munkáltatónak ugyanis a fenti esetkörökben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a munkavállalóval a korengedményes nyugdíj megállapítását követően – a korengedményes nyugdíj folyósításának időtartamára – nem létesít biztosítással járó jogviszonyt.

Ellenkező esetben a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó megállapodás attól az időponttól kezdődően, amikortól a biztosítással járó jogviszony létrejött, semmis és a korengedményes nyugdíjat megállapító határozatot az újabb biztosítási jogviszony létrejöttének napjával vissza kell vonni. A korengedményes nyugdíjban részesülő személy – új általános bejelentési kötelezettségként - köteles a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak a biztosítással járó jogviszony létesítését, az annak létrejöttét követő 10 munkanapon belül bejelenteni. A Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság a bejelentés megtételéről és annak tartalmáról értesíti az Adó – és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal regionális igazgatóságát, valamint a regionális munkaügyi központot.