Mediáció

Mediáció

Társasági jog

Társasági jog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Munkajog

Munkajog

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Családjog

Családjog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Bejegyzett élettársi kapcsolat - 2009.07.30.

A törvény egyértelműen kimondja, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatot az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő, két 18. életévét betöltött, azonos nemű személy köthet, akik személyesen kijelentik, hogy egymással ilyen kapcsolatot kívánnak létesíteni. A házasságkötés szabályozásától eltérően azonos nemű kiskorúak nem kérhetik a kapcsolatuk ily módon történő elismerését még gyámhatósági engedéllyel sem. A bejegyzés keletkezése minden esetben két tanú jelenlétében, nyilvánosan történik, gyakorlatilag ugyan úgy, mint a házasságkötés esetében. Az anyakönyvvezetőnek az említett „szertartást” követően a kapcsolatot be kell jegyeznie az úgynevezett bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe.

További tudnivaló, hogy a regisztráció kezdeményezése előtt a leendő élettársaknak nyilatkozniuk kell az anyakönyvvezető előtt arról, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatuknak nincs törvényes akadálya, emellett igazolniuk kell, hogy a kapcsolatnak a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételei fennállnak. A törvény a házasságkötés alaki kellékeivel megegyezően rendezi, hogy a felek valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén, a felek nyilatkozata pótolja a bejegyzett élettársi kapcsolat törvényes feltételeinek igazolását, sőt a kapcsolat a bejelentés után nyomban létesíthető.

Fentiekből az a következtetés vonható le, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai részben megegyeznek a házasság joghatásaival. Vagyonjogi szempontból a regisztrált élettársi kapcsolat fennállása alatt az élettársak által közösen, vagy akár külön szerzett vagyonon osztatlan közös tulajdon jön létre (ez alól, a házassághoz hasonlóan kivételt képez az élettársak különvagyona). Az életközösség megszűnését követően a bejegyzett élettárs, a törvényes feltételek megléte esetén itt is jogosult tartásra. Az öröklés kérdésében a regisztrált élettárs elhalt élettársa után örökölhet, megilleti az özvegyi jog, s igényt tarthat kötelesrészre is.

Ezek után femerül a kérdés, hogy az azonos nemű feleken kívül a házassághoz képest a törvény milyen eltérő rendelkezéseket tartalmaz még. Érdemes tudni, hogy nem alkalmazhatók az esetükben a névviselésre, az emberi reprodukcióra irányuló eljárásra, a házastársak általi örökbefogadásra vonatkozó szabályok sem.

Végezetül a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnik az egyik bejegyzett élettárs halálával, a bírósági felbontással, illetve a közjegyző által lefolytatott nemperes eljárás keretében, ha a felek közös megegyezésre jutottak.Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai