Ingatlanjog

Ingatlanjog

Társasági jog

Társasági jog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Munkajog

Munkajog

Mediáció

Mediáció

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Családjog

Családjog

Telekhatár

Kerítés létesítését az építésügyi szabályok, vagy az illetékes önkormányzat rendelete határozza meg. Ezek a szabályok rendezik, hogy melyik oldalon köteles az egyik és melyiken a másik szomszéd kerítést építeni. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendelet kimondja, hogy a földrészletek közötti kerítésnek teljes egészében saját telken kell állnia. Ehhez képest amennyiben az Ön szomszédja a kerítést a telekhatártól eltérően idegen földre építette, a Polgári Törvénykönyv szerinti túlépítés szabályait kell alkalmazni. Ennek megfelelően Ön kérheti, hogy az elkerített rész használatáért és az elkerítéssel okozott értékcsökkenésért a szomszédja adjon Önnek kártalanítást. Egyéb feltételek fennállása esetén azt is kérheti, hogy az elkerített részt vásárolja meg Öntől amennyiben a föld megosztható. Abban a kérdésben pedig, hogy konkrét esetben a telek megosztható-e az illetékes önkormányzat tud állást foglalni.

A Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján egyértelműen megállapítható, hogy minden ingatlan tulajdonosa csak az ingatlan-nyilvántartási térkép határvonal által körbehatárolt területen jogosult a birtoklásra és birtoklása nem terjedhet ki oly módon a szomszédos ingatlan területére, hogy azzal a szomszédos ingatlan tulajdonosának birtoklását, használati jogát korlátozza. Jelen esetben Ön kérheti a bíróságtól - további lehetőségként-, hogy a szomszédját kötelezze a kerítés áthelyezésének tűrésére, az ingatlan-nyilvántartásnak megfelelő telekhatár-rendezésre, ezzel egyidejűleg az Ön tulajdonát képező elkerített terület visszaadására.

Kérdéses, hogy a szomszédja a vitás telekrészt mennyi ideig, s milyen módon birtokolta. Felhívnám figyelmét, hogy amennyiben a kedves szomszédja legalább 15 éven át, szakadatlanul, sajátjaként birtokolta a telekrészt - s a telek megosztható - hivatkozhat arra egy esetleges polgári peres eljárásban, hogy elbirtoklás jogcímén megszerezte a kérdéses ingatlanrészt.

Felhívjuk a Tisztelt Olvasó figyelmét, hogy a konkrét ügy megoldásához a tényállás pontos, kimerítő ismeretére van szükség, csak a részletek ismeretében lehet eldönteni, hogy a jelen esetben melyik eljárás választása a legcélszerűbb, legésszerűbb.Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai