Munkajog

Munkajog

Biztosítási jog

Biztosítási jog

Társasági jog

Társasági jog

Mediáció

Mediáció

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Családjog

Családjog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Bírtokháborítás

A birtok és a birtokos fogalmának tisztázása azért fontos, mert a birtokost megilleti a birtokvédelem, adott esetben még a dolog tulajdonosával szemben is.

A birtokost az úgynevezett tilos önhatalom esetén illeti meg birtokvédelem. A tilos önhatalom azt jelenti, hogy a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában zavarják. A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.

A birtokos a birtoka ellen irányuló támadást - a birtok megvédéséhez szükséges mértékben - önhatalommal is elháríthatja. Az elveszett birtok visszaszerzése érdekében azonban önhatalmúlag csak akkor lehet fellépni, ha más birtokvédelmi eszközök igénybevételével járó időveszteség meghiúsítaná a birtokvédelmet.

Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését. A jegyző az eredeti birtokállapotot helyreállítja, és a birtoksértőt e magatartásától eltiltja. A jegyző csak akkor utasítja el a birtokvédelmi kérelmet, ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelemért folyamodott nem jogosult a birtoklásra, illetőleg birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A birtoklás kérdésében hozott határozatot három napon belül végre kell hajtani.

Az a fél, aki a jegyző határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. Az igazolás felől a bíróság dönt. A keresetlevelet akár a jegyzőnél, akár a jegyző székhelye szerint illetékes helyi bíróságnál be lehet nyújtani. A jegyző a keresetlevelet az ügyre vonatkozó iratokkal együtt három napon belül köteles a helyi bírósághoz áttenni.

A birtokper másik formája, amikor közvetlenül a bírósághoz folyamodik valaki birtokvédelemért. A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését ugyanis egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti. A birtokos a bírósághoz fordulhat akkor is, ha az ügyben még a birtokláshoz való jogosultság is vitás (például mindkét fél tulajdonosnak véli magát).